Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Legis Pääsykoevalmennus Oy (y-tunnus: 2853612-2)
c/o Pitkänsillanranta 17 E 35, 00530 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Erkko Meri, erkko@legisvalmennus.fi, puh. 050 406 4291

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Tietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista.

6. Tietojen lähde

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta
koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista
vastaavalle yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan oikaisupyynnön.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään sähköisessä tietokannassa, johon on pääsy ainoastaan käyttöoikeuden omaavilla Legis Pääsykoevalmennus Oy:n työntekijöillä.